Spring naar content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Allied Forces Consultancy B.V. Gevestigd te Utrecht, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 31 maart 2023 onder dossiernummer 86087819

 

Artikel 1 DEFINITIES

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen.
 2. Allied Forces Consultancy B.V. handelend onder de naam Allied Forces Consultancy B.V., alsmede door hem ingeschakelde derde(n) ten behoeve van de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Allied Forces Consultancy B.V. een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 4. Partijen: Allied Forces Consultancy B.V. en Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst en iedere opdracht, waarmee Allied Forces Consultancy B.V. zich tegenover Opdrachtgever heeft verbonden tot het zelfstandig dan wel via partners, verzorgen en geven van consulten, coaching en trainingen en al hetgeen daarmee samenhangt.
 6. Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Allied Forces Consultancy B.V. om een Overeenkomst met Opdrachtgever aan te gaan.
 7. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de Overeenkomst, een en ander in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, die betrekking hebben op de diensten die Allied Forces Consultancy B.V. aan Opdrachtgever levert en voorts op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Allied Forces Consultancy B.V. derden worden ingeschakeld.
 3. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) Overeenkomsten tussen Partijen, waarbij de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.
 4. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden en/of bedingen van Opdrachtgever is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden en/of bedingen schriftelijk en uitdrukkelijk door Allied Forces Consultancy B.V. zijn aanvaard.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal door Allied Forces Consultancy B.V. worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 7. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle Offertes en aanbiedingen van Allied Forces Consultancy B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.
 3. Een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende Offerte of opdrachtbevestiging door Allied Forces Consultancy B.V. is ontvangen en geaccepteerd, dan wel – bij gebreke van een dergelijke opdrachtbevestiging – op het tijdstip dat Allied Forces Consultancy B.V. tot uitvoering van de Overeenkomst is overgegaan.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever tot de offertedatum aan Allied Forces Consultancy B.V. is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Allied Forces Consultancy B.V. is verstrekt. Allied Forces Consultancy B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
 5. Opdrachtgever is verplicht om de opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien het vermelde in de opdrachtbevestiging van Allied Forces Consultancy B.V. naar het oordeel van Opdrachtgever afwijkt van hetgeen is afgesproken, dient Opdrachtgever binnen 5 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te reageren, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging als juist en bindend wordt beschouwd.
 6. De door Partijen getekende Offerte komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken en/of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Allied Forces Consultancy B.V. niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
 9. Indien de aanvaarding door Opdrachtgever – op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod, is Allied Forces Consultancy B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Allied Forces Consultancy B.V. anders aangeeft.

 

Artikel 4 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien Opdrachtgever wijzigingen wil aanbrengen in de Overeenkomst, kunnen deze wijzigingen schriftelijk of mondeling worden voorgesteld. Wijzigingen in de Overeenkomst die hiervan het gevolg zijn worden schriftelijk door Allied Forces Consultancy B.V. bevestigd, met een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering wenselijk en/of noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 3. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassing van de Overeenkomst (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden.
 4. Indien aanpassing van de Overeenkomst het gevolg is van verzoeken en/of handelingen van Opdrachtgever en/of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan mag Allied Forces Consultancy B.V. het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van zijn gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate Overeenkomst in rekening brengen.
 5. Behoudens nadrukkelijke instemming door Allied Forces Consultancy B.V. en de bepalingen zoals vermeld in artikel 15 van deze Algemene voorwaarden, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst te annuleren dan wel te beëindigen. Een verzoek tot annulering dan wel beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door Opdrachtgever. Allied Forces Consultancy B.V. weigert zijn toestemming niet op onredelijke gronden, mits door Opdrachtgever in redelijke mate wordt ingestaan voor vergoeding van gederfde inkomsten.

 

Artikel 5 WIJZE VAN UITVOERING         

 1. Allied Forces Consultancy B.V. spant zich ervoor in om zijn werkzaamheden naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen te verrichten en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht, die van een professionele dienstverlener kan en mag worden verwacht. Allied Forces Consultancy B.V. kan echter niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de Overeenkomst nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt, tenzij schriftelijk een exact omschreven resultaatgarantie is overeengekomen.
 2. Allied Forces Consultancy B.V. heeft de plicht om Opdrachtgever desgevraagd vooraf in te lichten over de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
 3. Allied Forces Consultancy B.V. is gerechtigd de wijze te bepalen waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij neemt Allied Forces Consultancy B.V. zoveel mogelijk de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever, en de in alle redelijkheid en tijdig door Opdrachtgever aangegeven aanwijzingen ter zake de Overeenkomst, in acht. Allied Forces Consultancy B.V. informeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bij voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is gehouden om volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst en om Allied Forces Consultancy B.V. inzage te geven in alle informatie die Allied Forces Consultancy B.V. nodig heeft voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Allied Forces Consultancy B.V. ter beschikking gestelde informatie. Dit geldt ook indien deze informatie van derden afkomstig is. Allied Forces Consultancy B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie.
 5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Allied Forces Consultancy B.V. is verstrekt, heeft Allied Forces Consultancy B.V. het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Partijen voeren gedurende de uitvoering van de Overeenkomst regelmatig overleg over de stand van zaken en de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
 7. Indien en voor zover dit, naar de mening van Allied Forces Consultancy B.V., van belang is ten behoeve van een goede uitvoering van de Overeenkomst, heeft Allied Forces Consultancy B.V. het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden die door Allied Forces Consultancy B.V. worden ingeschakeld. Allied Forces Consultancy B.V. zal dit vooraf met Opdrachtgever overleggen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. De termijn waarbinnen de Overeenkomst dient te worden uitgevoerd, wordt in overleg tussen Partijen bepaald.
 9. Indien een termijn is overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn raakt Allied Forces Consultancy B.V. slechts in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever. Allied Forces Consultancy B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 10. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, dan kan Allied Forces Consultancy B.V. de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot het moment dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 11. Allied Forces Consultancy B.V. houdt ter zake van de Overeenkomst een werkdossier aan met daarin onder meer kopieën van revelante stukken, welk dossier eigendom is van Allied Forces Consultancy B.V..
 12. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen tussen Partijen, zijn geen reden voor afkeuring en/of korting en/of schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

 

Artikel 6 HONORARIUM EN KOSTEN

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders wordt vermeld.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Allied Forces Consultancy B.V. geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Allied Forces Consultancy B.V. worden geheven dan wel door derden ten laste van Allied Forces Consultancy B.V. worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch vóór het verrichten van de werkzaamheden wijzigen, heeft Allied Forces Consultancy B.V. het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
 3. Allied Forces Consultancy B.V. heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Dit honorarium bestaat uit een vast bedrag, een uurtarief of enige andere tussen Partijen overeen te komen vergoeding.
 4. Naast het overeengekomen honorarium komen ook kosten die Allied Forces Consultancy B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst maakt voor vergoeding in aanmerking, zoals bureaukosten, waaronder begrepen kopieerkosten, portokosten en telefoonkosten, en reis- en verblijfkosten. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd.
 5. De kosten van derden die Allied Forces Consultancy B.V. ten behoeve van de Overeenkomst dient te maken, worden aan Opdrachtgever doorberekend. De inzet van derden wordt tussen Partijen in onderling overleg afgestemd.
 6. Eventueel onvoorziene (extra) uitgaven worden uitsluitend na overleg met Opdrachtgever gedaan en bij afzonderlijke factuur in rekening gebracht.
 7. In geval van een Overeenkomst waarbij sprake is van door Opdrachtgever periodiek te betalen bedragen, is Allied Forces Consultancy B.V. gerechtigd om door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden, de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 8. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Allied Forces Consultancy B.V. kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in het vorige lid, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 7 dagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 9. Indien Allied Forces Consultancy B.V. door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of door een gewijzigde, hetzij onjuiste Overeenkomst, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is om meer en/of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart in rekening gebracht, op basis van de gebruikelijk door Allied Forces Consultancy B.V. gehanteerde tarieven. Allied Forces Consultancy B.V. zal Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of indien de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
 10. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Allied Forces Consultancy B.V. kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Allied Forces Consultancy B.V. zal deze kosten zoveel mogelijk trachten te beperken.
 11. Indien Allied Forces Consultancy B.V. een uurtarief hanteert, verplicht Allied Forces Consultancy B.V. zich om een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van Opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen.
 12. De door Opdrachtgever verschuldigde prijs is niet afhankelijk van de uitkomsten en/of het resultaat van de uitgevoerde Overeenkomst.

 

Artikel 7 ANNULERING

 1. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 2. Bij annulering door Opdrachtgever van de (start)datum van een opdracht, is Opdrachtgever het volgende verschuldigd:
  • 100% van het honorarium, als de annulering plaatsvindt in de periode van twee weken voorafgaand aan de eerste uitvoeringsdag;
  • 75% van het honorarium, als de annulering plaatsvindt in de periode van twee weken tot vier weken voorafgaand aan de eerste uitvoeringsdag;
  • 50% van het honorarium, als de annulering plaatsvindt in de periode van vier weken tot zes weken voorafgaand aan de eerste uitvoeringsdag;
  • Opdrachtgever is geen honorarium verschuldigd als de annulering meer dan zes weken voorafgaand aan de eerste uitvoeringsdag plaatsvindt.
 3. Bij opschorting of annulering na aanvang van een opdracht vindt geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaats.
 4. Indien de datum van de opdracht door toedoen van Opdrachtgever wordt verzet, zullen de kosten die gemoeid zijn met het verzetten van de opdracht, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8 FACTURERING EN BETALING

 1. Allied Forces Consultancy B.V. is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 2. Allied Forces Consultancy B.V. draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met Opdrachtgever mag Allied Forces Consultancy B.V. het overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
 3. In geval van een opdracht is Opdrachtgever, na bevestiging van de startdatum van de opdracht, 100% van de totale som verschuldigd. Opdrachtgever dient de betreffende factuur uiterlijk in de week voor aanvang van de opdracht te voldoen.
 4. Opdrachtgever dient facturen van Allied Forces Consultancy B.V. binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden op de door Allied Forces Consultancy B.V. aangegeven bankrekening. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Opdrachtgever het bedrag van de factuur zoals door hem is verschuldigd niet binnen de vastgestelde termijn voldoet, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is in dat geval de desbetreffende wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot aan de datum van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als een volledige maand.
 5. De kosten van een herinnering en/of aanmaning en/of sommatie wegens verzuim van betaling bedragen elke keer € 40,- en komen voor rekening van Opdrachtgever. Kosten van een herinnering en/of aanmaning en/of sommatie voor consumenten en aan consumenten gelijkgestelde partijen, worden overeenkomstig de dan geldende wet- en regelgeving bepaald tot het toegestane maximum.
 6. Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Allied Forces Consultancy B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever komen. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, zulks onverminderd het recht van Allied Forces Consultancy B.V. om de daadwerkelijke gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten en aan consumenten gelijkgestelde partijen worden overeenkomstig de dan geldende wet- en regelgeving bepaald tot het toegestane maximum. De eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 7. Indien betaling langer dan één maand achterwege blijft, kan Allied Forces Consultancy B.V. de uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat betaling is geschied.
 8. Allied Forces Consultancy B.V. heeft het recht om, alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door Opdrachtgever te verlangen wanneer het naar het oordeel van Allied Forces Consultancy B.V. aannemelijk is dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen dan wel een dergelijk handelwijze volgens Allied Forces Consultancy B.V. wenselijk is.
 9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele bedrag van de factuur.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Allied Forces Consultancy B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 11. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de langst openstaande bedragen.

 

Artikel 9 RECLAMES

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dan wel over het bedrag van de factuur dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de klacht respectievelijk de factuurdatum, dan wel uiterlijk binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Allied Forces Consultancy B.V..
 2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Allied Forces Consultancy B.V. in staat is adequaat te reageren. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn reageert, vervalt het recht op reclame.
 3. Allied Forces Consultancy B.V. is niet aansprakelijk en zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, indien sprake is van geringe afwijkingen.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal Allied Forces Consultancy B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, is Allied Forces Consultancy B.V. slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 10 INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde informatie en materialen, waaronder maar niet beperkt tot apparatuur, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Allied Forces Consultancy B.V. of zijn licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Allied Forces Consultancy B.V. daartoe bevoegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd.
 4. Het is Opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allied Forces Consultancy B.V., niet toegestaan gegevens en/of materialen te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, ingrijpend te wijzigen, dan wel op enigerlei wijze aan derden buiten de eigen organisatie van Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.
 5. Na het voltooien van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Allied Forces Consultancy B.V. tegenover elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en/of materialen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Allied Forces Consultancy B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Allied Forces Consultancy B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden directe schade, die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene voorwaarden;
 4. de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Allied Forces Consultancy B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Allied Forces Consultancy B.V. kunnen worden toegerekend. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
 5. de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden.
 6. Allied Forces Consultancy B.V. is nooit aansprakelijk voor:
 7. schade, van welke aard ook, doordat Allied Forces Consultancy B.V. is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie of schade die anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever;
 8. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen en/of nalaten van door Allied Forces Consultancy B.V. ingeschakelde derden (medewerkers van Allied Forces Consultancy B.V. daaronder niet begrepen), ook als deze werkzaam zijn bij een met Allied Forces Consultancy B.V. verbonden organisatie;
 9. bij Opdrachtgever of derden ontstane indirecte, bedrijfs- of gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies of verminking van gegevens en/of schade door bedrijfsstagnatie.
 10. De in het derde lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Allied Forces Consultancy B.V. gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Allied Forces Consultancy B.V..
 11. Elke aansprakelijkheid van Allied Forces Consultancy B.V. is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval op grond van een door Allied Forces Consultancy B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 12. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering op grond van een in het voorgaande lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Allied Forces Consultancy B.V. voor zijn werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen van Opdrachtgever. Indien de Overeenkomst langer dan 3 maanden doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Allied Forces Consultancy B.V. in het kader van de Overeenkomst in de laatste 3 maanden vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever heeft ontvangen.
 13. Het bedrag waarvoor Allied Forces Consultancy B.V. in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele bedragen waarvoor Opdrachtgever is verzekerd.
 14. Enig recht op schadevergoeding vervalt 3 maanden na het moment, waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van dit recht. Voor consumenten en aan consumenten gelijk gestelde partijen geldt de afwijkende maximale termijn van één jaar. Indien Opdrachtgever nooit over geleden schade dan wel gemaakte fouten heeft gereclameerd, komt Opdrachtgever niet voor schadevergoeding in aanmerking.
 15. Voor iedere door Allied Forces Consultancy B.V. aangegane Overeenkomst geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Allied Forces Consultancy B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

 

Artikel 12 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)

 1. Alle situaties van overmacht aan de zijde van Allied Forces Consultancy B.V. ontslaan Allied Forces Consultancy B.V. van enige verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding is in dergelijke gevallen uitgesloten. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Allied Forces Consultancy B.V. geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Allied Forces Consultancy B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Indien Allied Forces Consultancy B.V. door een niet toerekenbare tekortkoming is verhinderd de Overeenkomst uit te voeren, is Allied Forces Consultancy B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Opdrachtgever kan op die grond geen recht op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, en/of interesten doen gelden.
 3. Als niet toerekenbare tekortkoming gelden onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Allied Forces Consultancy B.V. afhankelijk is, zoals de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Allied Forces Consultancy B.V. zijn ingeschakeld.
 4. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst mede afhangt van door Opdrachtgever ingeschakelde derden en indien deze derden niet aan hun verplichtingen voldoen en daardoor de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder aanzienlijke extra inspanning en/of kosten kan worden uitgevoerd, dan is Allied Forces Consultancy B.V. gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden, indien voortzetting van de werkzaamheden redelijkerwijs niet meer van Allied Forces Consultancy B.V. gevergd kan worden. Opdrachtgever kan op die grond geen recht op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, en/of interesten doen gelden.
 5. Indien één der Partijen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen of verwacht hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
 6. Indien Allied Forces Consultancy B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Allied Forces Consultancy B.V. gerechtigd om het al uitgevoerde respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 13 VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart Allied Forces Consultancy B.V. of door Allied Forces Consultancy B.V. ingeschakelde derden voor alle eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die aan Opdrachtgever toerekenbaar is, onverlet de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Allied Forces Consultancy B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op door Opdrachtgever verstrekte informatie, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 3. Indien Allied Forces Consultancy B.V. op grond van het in dit artikel bepaalde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden om Allied Forces Consultancy B.V. zowel in als buiten rechte bij te staan en onmiddellijk alles te doen wat in dit geval van hem verwacht mag worden.

 

Artikel 14 GEBRUIK VAN E-MAIL

 1. Tijdens de totstandkoming (offertes en opdrachtbevestiging) en uitvoering van de Overeenkomst kunnen Partijen door middel van e-mail met elkaar communiceren.
 2. Partijen erkennen dat aan het gebruik van e-mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en/of virus. Partijen zijn tegenover elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van e-mail. Ieder der Partijen doet al hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

 

Artikel 15 DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur, zoals bepaald bij de Offerte.
 2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de Overeenkomst kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – de kwaliteit van de door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de door Opdrachtgever bij de Overeenkomst betrokken derden.
 3. Allied Forces Consultancy B.V. zal zich ervoor inspannen om de Overeenkomst binnen de afgesproken planning uit te voeren.
 4. Partijen hebben ieder het recht de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen Overeenkomst en eventueel aanvullende Overeenkomsten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de Overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.
 5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden door Allied Forces Consultancy B.V. tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan Opdrachtgever verstuurde facturen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct opeisbaar. Opdrachtgever is voorts gehouden eventuele schade, bestaande uit winstderving, aan Allied Forces Consultancy B.V. te voldoen.
 6. Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij.
  1. een verzoek tot faillissement is ingediend;
  2. surseance van betaling is aangevraagd;
  3. liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft;
  4. op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd of
  5. de andere partij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
 7. Allied Forces Consultancy B.V. is in geval van ontbinding van de Overeenkomst tegenover Opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden.
 8. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient iedere partij alle in zijn bezit zijnde zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij, onmiddellijk aan die andere partij ter hand te stellen.

 

Artikel 16 ZORGVULDIGHEID EN GEHEIMHOUDING

 1. Allied Forces Consultancy B.V. betracht bij het gebruik van alle informatie die hem ter kennis is gekomen in het kader van de Overeenkomst, de nodige zorgvuldigheid.
 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ene partij aan de andere is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt niet voor zover op Allied Forces Consultancy B.V. een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien Allied Forces Consultancy B.V. door Opdrachtgever van de geheimhoudingsplicht is ontheven.
 3. Opdrachtgever zal een geheimhoudingsplicht zoals vermeld in het tweede lid van dit artikel opleggen aan zijn medewerkers en/of aan derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Allied Forces Consultancy B.V. is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte informatie alsmede andere informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijke oordeel van belang kunnen zijn.

 

Artikel 17 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Verwerking van persoonsgegevens door Allied Forces Consultancy B.V. vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Allied Forces Consultancy B.V. zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens en iedereen die noodzakelijkerwijze toegang heeft tot deze gegevens informeren over het vertrouwelijke karakter ervan.
 2. Allied Forces Consultancy B.V. beschouwt de persoonsgegevens die hem in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever worden versterkt, als zijnde rechtmatig verkregen en beheerd door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Allied Forces Consultancy B.V. tegen alle eventuele aanspraken van derden ter zake.
 3. Allied Forces Consultancy B.V. behoudt zich het recht voor om de door de verrichting van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 18 OVERIGE BEPALINGEN

 1. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan aan Allied Forces Consultancy B.V. wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij Allied Forces Consultancy B.V., onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Allied Forces Consultancy B.V. gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allied Forces Consultancy B.V..
 3. Allied Forces Consultancy B.V. is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en plichten, voortvloeiende uit de Overeenkomst, over te dragen aan derden, met schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever.
 4. In geval van overdracht van (een gedeelte van) de onderneming van Opdrachtgever in de zin van artikel 7:662 BW of indien Opdrachtgever een fusie aangaat met een andere onderneming, is Opdrachtgever verplicht om aan de overnemende of fuserende partij mee te delen dat hij contractuele verplichtingen is aangegaan met Allied Forces Consultancy B.V. met een post-contractueel karakter. De post-contractuele verplichting tussen Partijen is als volgt: Opdrachtgever dient in het geval als in dit lid omschreven ervoor zorg voor te dragen dat alle rechten en plichten uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst overgaan op de overnemende of fuserende partij, tenzij Allied Forces Consultancy B.V. afziet van zijn rechten en plichten voortvloeiend uit deze post-contractuele bepaling. 

 

Artikel 19 STRIJDIGE CLAUSULES

Indien deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen.

 

Artikel 20 NEDERLANDSE TEKST BINDEND

Indien van deze Algemene voorwaarden in een buitenlandse taal gestelde versies zijn of worden opgemaakt zal steeds, in geval van enige afwijking van de Nederlandse tekst dan wel in geval van verschil van mening over de interpretatie van enig beding, de Nederlandse tekst en interpretatie daarvan beslissend zijn.

 

Artikel 21 TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLEN

 1. Op alle Overeenkomsten, waarop deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 108 Rv zullen alle geschillen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam, dan wel de bevoegde rechter binnen het gebied van de Rechtbank naar de keuze van Allied Forces Consultancy B.V..